Algemene Voorwaarden Happy Souls

Happy Souls

Philo Geerling

Lisdoddelaan 48

1087 KA Amsterdam

Tel: 06-34637358contact@philogeerling.comhttp://www.philogeerling.comhttp://www.happysouls.nl – KvK: 52853721 – BTW: NL176229887B01

      1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
– ‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Events & Ticketverkoop van Happy Souls;
– ‘Events’, de publieke of besloten bijeenkomst zoals een workshop, cursus, training of retraite;                                                                                                                                            -‘Locatie’, de plaats waar het event gehouden wordt;
– ‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het event indien anders dan Happy Souls;
– ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Happy Souls en de klant;                                         – ‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een event.                                                                                       – ‘Klant’ of ‘Afnemer’; diegene, een rechtspersoon of particulier die tickets afneemt en /of deelneemt aan het event.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, trainingen, cursussen, events, retraites en overeenkomsten van Happy Souls zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator- anders dan Happy Souls, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.

2.3 Het accepteren van een aanbieding of offerte dan wel het doen van een bestelling of het inschrijven voor een event houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken en alleen indien alle betrokken partijen getekend hebben voor akkoord, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Happy Souls worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Happy Souls ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Alle aanbiedingen van Happy Souls en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.7 Partners van Happy Souls kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de klant en Happy Souls. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s) danwel bij de inschrijving voor een event. De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Happy Souls of haar partners éen of meerdere Tickets heeft gekocht of zich heeft ingeschreven voor een event.

2.8 Happy Souls is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden of wel dat een inschrijving voor een event geannuleerd wordt door Happy Souls.

2.9 Happy Souls is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Happy Souls de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling/ inschrijving niet wordt geaccepteerd deelt Happy Souls dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Happy Souls zijn vrijblijvend en Happy Souls behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s exclusief BTW.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Er wordt duidelijk vermeld dat het om een actieprijs gaat en welke voorwaarden (tijdsduur en eventuele andere voorwaarden) van toepassing zijn op de actieprijs.

3.4 Happy Souls kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet, typ- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Bij het online kopen van een ticket betaalt u per een bedrag aan boekingsservicekosten per ticket, die kan variëren per event. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en verzendkosten. Deze kosten worden verrekend door onze partner.

3.6 Happy Souls houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets of Events te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid of van een (tijdelijke) aanbieding heeft Happy Souls, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets of Events tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Happy Souls niet aansprakelijk.

3.8 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Happy Souls gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.9 Het storneren van een door Happy Souls bedrag ontslaat klant niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

3.10 Indien Happy Souls (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door klant verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van klant, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

 1. Gebruik van Happy Souls Tickets / deelname events

4.1 Happy Souls Tickets of inschrijving voor een Event kunnen niet worden teruggenomen, teruggedraaid of omgeruild. In overleg kunnen de tickets of uw deelname worden overgedragen aan een ander persoon.

 1. Annulering of verplaatsing evenement / overmacht

5.1 Happy Souls of een namens Happy Souls optredende organisator heeft het recht om een event te verplaatsen of te annuleren. Indien er sprake is van verplaatsing of annulering van een event door de organisator zal Happy Souls hier op zo kort mogelijke termijn van op de hoogte brengen. In geval van een verplaatsing heeft de klant de mogelijkheid om de wijziging te aanvaarden. Indien de klant ervoor kiest de wijziging niet te aanvaarden, wordt het volledige aankoopbedrag gerestitueerd. Ook in geval van annulering van het event zal Happy Souls het volledige aankoopbedrag restitueren aan de klant. Happy Souls is niet aansprakelijk voor overige gemaakte kosten die de klant heeft gemaakt zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, reis- en verblijfkosten.

5.2 Happy Souls zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan hetgeen betaald voor het ticket of event. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke klant heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Happy Souls verleende diensten, zoals reserveringskosten. Happy Souls aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

5.3 Indien Happy Souls door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Happy Souls gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen,

5.4 Happy Souls zal de klant zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een spreker, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten, veranderde begin- of eindtijd.

5.5 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer (verder) nakomt.

 1. Betalingen

Tenzij anders vermeld of overeengekomen accepteert Happy Souls alleen betalingen via de website. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is en zullen de tickets eventueel worden verstuurd. Nb: voor de retraites ontvangt u geen tickets, alleen de bevestiging van deelname na betaling.

 1. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een event

7.1. Happy Souls is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen of te veranderen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma of tijdens een event
 3. de planning van onderdelen van een programma of event ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. te bepalen welke spreker een event zal geven, en eventueel een spreker tussentijds te vervangen;
 5. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een event voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 6. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 7. als een deelnemer tijdens het programma besluit te stoppen om wat voor reden dan ook ontslaat dit hem niet van de betalingsverplichting en heeft hij ook geen recht op (gedeeltelijke) restitutie.

 

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 Happy Souls kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de klant tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Event of de Locatie.

10. Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Happy Souls (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Happy Souls niet aansprakelijk.

10.2 De administratie van Happy Souls geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Happy Souls ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, meditaties, aanbiedingen, uitingen op internetsite van aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven;

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 11.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding;

11.4 Het Is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 1. Opschorting en beëindiging

12.1 Indien:

 1. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;
 2. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
 3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;
 4. afnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer aan een event te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden;

12.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

 1. Persoonsgegevens

13.1 Happy Souls behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving;

13.2 Happy Souls neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer van een event. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder;

13.3 Happy Souls stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel;

13.4 Indien een Afnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop zetten.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

14.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG , Vienna Convention) is niet van toepassing;

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin aanbieder gevestigd is.

 1. Wijzigingen

15.1 Happy Souls is gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Happy Souls wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Happy Souls in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Happy Souls vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.